De koopsubsidie is in 2001 in werking getreden. Met deze subsidie wordt het eigenwoningbezit bij mensen met een lager inkomen gestimuleerd. De koopsubsidie zorgt ervoor dat mensen met een lager inkomen de overgang van een huurwoning naar een koopwoning makkelijker kunnen maken. Ze worden namelijk bij de overgang van een huurnaar een koopwoning in de jaren geconfronteerd met hogere woonlasten. De koopsubsidie is een tegemoetkoming in de hypotheeklasten en wordt maandelijks door Senter Novem in opdracht van het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) uitgekeerd aan de eigenaar-bewoner. De koopsubsidie is vergelijkbaar met de huurtoeslag. In bepaalde gevallen is naast de koopsubsidie ook een toeslag mogelijk voor de overdrachtsbelasting die bij de koop van een bestaande woning verschuldigd is. De koopsubsidie kan worden toegekend bij de aankoop van een woning of woonwagen in combinatie met en standplaats. Om in aanmerking te komen voor koopsubsidie is het kopen van een woning in 2010 mogelijk tot een bedrag van € 167.300 inclusief bijkomende kosten. De benodigde lening mag niet meer dan € 180.684 bedragen.

 

De subsidie geldt in principe voor de gehele looptijd van de hypotheek. De hoogte van de maximale bijdrage aan koopsubsidie is onder meer afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van de eigenaar-bewoner en de hoogte van de hypotheek. De subsidie wordt steeds voor drie jaar vastgesteld. Na elke drie jaar wordt opnieuw bekeken of de koper op basis van het inkomen en vermogen nog recht heeft op de subsidie. Als de financiële situatie is gewijzigd, wordt het subsidiebedrag daarop aangepast. De aanvrager blijft koopsubsidie ontvangen zolang het inkomen binnen de subsidiegrenzen valt. Als de aanvrager na 15 jaar nog in aanmerking komt voor koopsubsidie, keert VROM het bedrag dat in de 15 jaar daarop zou worden ontvangen, in één keer uit. Voorts wordt de koopsubsidie alleen toegekend bij een lening met Nationale Hypotheek Garantie.

 

Voor het afsluiten van een hypotheek onder Nationale Hypotheek Garantie moet aan een aantal vereisten op het gebied van inkomen en onderpand worden voldaan. De hypotheekadviseur moet de aanvraag voor koopsubsidie doen vergezeld van een kopie van de koopakte, de door de klant geaccepteerde hypotheekofferte en persoonsinformatie van de klant zoals kopie paspoort en inkomensbewijzen.