Berekening hypotheek

De berekening van een hypotheek begint bij het bepalen van de maximale leensom waarna de berekening voor de maandlast van de hypotheek kan worden gemaakt. De maximale hypotheek berekening heeft te maken met het bruto inkomen dat men op jaarbasis verdient. Op dit moment is, aan de hand van de huidige rentestand de indicatie van het maximale leenbedrag tussen de 4,5 en 5 keer het bruto jaarinkomen vermeerderd met alle vaste componenten zoals vakantiegeld en de vaste dertiende maand en de vaste eindejaarsuitkering. De leidraad bij de vaststelling van het bruto jaarinkomen is dat de geldverstrekker zekerheid moet hebben met betrekking tot de zekerheid van uitkering van de variabele vermogensbestanddelen.

 

Wanneer de berekening van de maximale leencapaciteit voor een hypotheek is gedaan, en de geldverstrekker in de hypotheekofferte een bepaalde rente heeft aangeboden kan begonnen worden met het uitrekenen van de maandlast van de hypotheek. Het effectieve rentepercentage dat in de offerte wordt genoemd is de rente die per jaar in rekening gebracht gaat worden.

 

Naast de rente voor de hypotheek is het over het algemeen verplicht een verzekering tegen het risico van overlijden af te sluiten. Doordat er vele aanbieders van overlijdensrisicoverzekeringen zijn en de voorwaarden en acceptatie bij de aanbieders kunnen verschillen kan het vergelijken van premies en voorwaarden aantrekkelijk zijn. De berekening van de premie voor een overlijdensrisicoverzekering kan op onafhankelijke website op internet gedaan worden. Independer bijvoorbeeld heeft een berekeningstool voor risicoverzekeringen. De risicoverzekering heeft altijd een looptijd gelijk aan de looptijd van de hypotheek. Over het algemeen is dit een periode van dertig jaar.

 

Het derde onderdeel van de hypotheek heeft betrekking op de kapitaalopbouw. De verplichting kan bestaan een deel van de hypotheek in termijnen of aan het einde van de looptijd af te lossen. Het aflossen van een hypotheek kan in termijnen met een lineaire of annuïtaire berekeningsmethodiek. Ook kan men kiezen het totale af te lossen deel van de hypotheek via een spaarrekening of een beleggingsrekening op te bouwen. Het voordeel van deze manier van kapitaalopbouw is dat tijdens de gehele looptijd van de hypotheek de volledige hypotheekrenteaftrek van toepassing is en dat door middel van de samengestelde interest of rente op rente berekening een versnelde kapitaalopbouw ontstaat. Het berekenen van het rendement op de spaar of beleggingsrekening is afhankelijk van het door de klant gekozen beleggingsprofiel waarbij men aangeeft wat de risicotolerantie tijdens de looptijd is. De financieel adviseur en de erkend hypotheekadviseur kunnen met de voorhanden zijnde hypotheekadvies software exact berekenen wat de kosten zijn van de verschillende berekeningsmethodieken zodat het uitrekenen van de hypotheek gedaan kan worden.

 

 

Hypotheekrenteaftrek

Een onderdeel van het uitrekenen van de hypotheek heeft betrekking op het verschil tussen de bruto maandlasten en de netto maandlasten. De hypotheekrente aftrek veroorzaakt dit verschil. De hypotheekrenteaftrek is een onderdeel van de Wet IB 2001. Hierin wordt het boxenstelsel geregeld. Het boxenstelsel is van belang voor de hypotheekrenteaftrek omdat bepaald kan worden of de woning gekwalificeerd kan worden als woning voor eigen gebruik. Wanneer de woning voor eigen gebruik is, kan de betaalde rente over de hypothecaire geldlening die gebruikt is voor de aanschaf of verbetering van de eigen woning in mindering gebracht worden op de verschuldigde inkomstenbelasting. Deze belasting wordt door de werkgever ingehouden op het bruto salaris en kan individueel - bijvoorbeeld bij hypotheekrenteaftrek - via een maandelijkse belastingteruggaaf worden teruggevraagd. De erkend hypotheekadviseur kan meer uitsluitsel geven over de exacte effecten die de hypotheekrenteaftrek heeft op de maandlast van de hypotheek. Hypotheek uitrekenen is voor een deel afhankelijk van het belastingvoordeel door de hypotheekrenteaftrek.

 

 

Koopsompolis

De hypothecaire geldlening kan verhoogd worden met een koopsom voor een verzekering. In de meeste gevallen wordt deze koopsompolis afgesloten ter dekking van het risico op arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Omdat de koopsom is meegefinancierd betaald men op maandbasis geen premie voor de verzekering. Dit resulteert in een aantrekkelijke situatie waarin slechts rente over de meegefinancierde koopsom wordt berekend en de dekking vanaf het eerste moment van de verzekering en het ingaan van de hypotheek loopt, terwijl geen rekening gehouden hoeft te worden met maandelijkse premiebetalingen. De rente over de meegefinancierde koopsom is niet aftrekbaar volgens de Wet IB 2001. De uitgave behelst namelijk geen aankoop of verbetering van de eigen woning.

 

 

Traditionele verzekering

Van een traditionele verzekering is sprake wanneer de premie die betaald wordt voor de levensverzekering door de verzekeraar wordt belegd. De traditionele verzekering biedt naast kapitaalopbouw ook een deel overlijdensrisico dekking aan. Wanneer het verzekerd voorval zich voordoet en de verzekeringnemer onverhoopt tijdens de looptijd van de traditionele verzekering komt te overlijden, keert de verzekering uit. Wanneer de traditionele verzekering tijdens de looptijd niet hoeft te worden aangesproken omdat de klant nog in leven is, wordt aan het einde van de looptijd de totaal opgebouwde waarde uitgekeerd. Omdat de traditionele verzekering een beleggingselement heeft, is slechts globaal uit te rekenen wat de uiteindelijke opbrengst van de verzekering gaat worden.